Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Imagonline. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Imagonline, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van Imagonline zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Ads, Website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Imagonline behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Imagonline een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een overeenkomst met Imagonline verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Imagonline en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Imagonline opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave door Imagonline zijn geheel vrijblijvend.
2. Het ondertekenen van een door Imagonline uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Imagonline.
3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Imagonline blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Imagonline. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Imagonline zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Imagonline niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Imagonline zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Imagonline het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Imagonline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Imagonline worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Imagonline zijn verstrekt, heeft Imagonline het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Imagonline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Imagonline is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Imagonline kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Imagonline de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Imagonline of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Imagonline voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door Imagonline voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
2.Imagonline heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Imagonline onderhouden worden.
3. Imagonline heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Imagonline gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. Imagonline heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

1. Imagonline gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
2. Mocht Imagonline onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Imagonline alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Imagonline een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
3. Door Imagonline gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. CMS

1. Aan de Klant/Partner wordt door Imagonline een licentie verleend voor het gebruik van het CMS.
2. De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.
3. Het CMS, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van Imagonline.
4. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie 10 (zegge: tien) jaren, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via Imagonline op de Dienst(en), Product(en) of het CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (zegge: één) jaar verlengd.
5. Opzegging geschiedt schriftelijk door Imagonline en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maanden.
6. Imagonline is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.
7. Imagonline is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.

8. Overmacht

1. Imagonline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Imagonline als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Imagonline alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Imagonline geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Imagonline tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. Prijzen

1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven worden door Imagonline minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

10. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Imagonline is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door Imagonline het verschuldigde bedrag te voldoen.
2. In genoemde gevallen behoudt Imagonline zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de
opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Imagonline.
4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Imagonline een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente
plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Imagonline hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
6. Indien Imagonline abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Imagonline het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Imagonline heeft voldaan.

11. Copyright

1. Het eigendom van door Imagonline verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Imagonline, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Imagonline hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Imagonline gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
2. Imagonline behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Al het door Imagonline vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Imagonline niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

12. Aansprakelijkheid

1. Voor zover Imagonline bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Imagonline weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Imagonline op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Imagonline of het
ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Imagonline.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Imagonline slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Imagonline voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Opdrachtgever vrijwaart Imagonline voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Imagonline.
4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Imagonline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
5. Imagonline is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
6. De opdrachtgever dient Imagonline terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Imagonline geleden schade.
7. Imagonline is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
8. Imagonline is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

13. Buitengebruikstelling

1. Imagonline heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Imagonline niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Imagonline zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Imagonline kan worden verlangd.
2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Imagonline gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Imagonline noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Reclame

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Imagonline, waarna Imagonline deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Imagonline binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. Imagonline behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

17. Overig

1. Imagonline zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Imagonline.
2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Imagonline zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
3. Imagonline is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Imagonline behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Imagonline te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Imagonline en
opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Imagonline met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve
gegevens van Imagonline beslissend.

19. Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Imagonline tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

AVG PRIVACY VERKLARING

RIFF verwerkt uw gegevens omdat Riff met u een dienstenovereenkomst heeft gesloten. Daarbij houden we ons aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook hebben wij met u een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wat houdt dat in voor u? 

Wij zijn een performance based marketing bureau. Dit houdt in dat ons team van specialisten dagelijks met klantendata werkt voor een breed scala van klanten in zowel de profit- als non profit sector. Ons team van specialisten verzamelt en analyseert klantendata om zo een gedegen online marketing advies aan u te kunnen geven. Onze specialisten zijn daarbij getraind om veilig om te gaan met persoonsgegevens.

Als klant vraagt u om online advies op basis van uw klantendata. Of het nu gaat om het opzetten van een nieuwsbrief, het analyseren van een advertising campagne of het taggen van woorden voor een SEO campagne, er is 9 van de 10 keer zulk soort ‘data’ in het spel.

Als eigenaar van die data dient u als klant, zich ook te houden aan de AVG en bent u de ‘Verantwoordelijke’ in de zin van de AVG. Voordat wij als RIFF aan de slag gaan met uw data vragen wij dan ook expliciet toegang tot bepaalde accounts.

Voorbeelden van accounts zijn:

  • Social media accounts (Facebook, Instagram, Linked In)
  • Google Analytics Accounts
  • Advertising Accounts
  • E-mail Marketing Toolings (Mailblue / Mailchimp)

Bij RIFF werken we volgens het vier-ogen-principe en zorgen wij ervoor dat we altijd meerdere specialisten betrokken zijn op een klant. Wanneer er data overgedragen moet worden van specialist 1. naar specialist 2. zorgen wij ervoor dat dit volgens de AVG gebeurt.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt op de manier die wij met u zijn overeengekomen.

Hiervoor verwijzen wij verder naar de afspraken die we hierover hebben gemaakt in de verwerkersovereenkomst. Hieronder volgt in dat verband een uitleg van ons privacy-beleid op enkele belangrijke onderwerpen uit de AVG.

Ontvangen en terugsturen van persoonsgegevens

Ontvangen

Ons doel als marketeers is om meer rendement uit uw klantendata te halen onder andere door te adviseren over uw online marketing strategie. Wanneer wij uw Persoonsgegevens gaan verwerken, ontvangen wij deze gegevens via een beveiligde webportal of SFTP server (secured FTP). Indien u niet in de mogelijkheid bent om een veilige omgeving op te zetten, kunnen wij dat voor u doen. In verband met de gegevensoverdracht geldt de regel: wij ontvangen uitsluitend relevante data van u. Wij ontvangen enkel de gegevens die nodig zijn voor het uitbrengen van een gedegen online marketing advies.

Eén van de belangrijkste maatregelen van de AVG is de volgende: het minimaliseren van de toegang tot uw persoonsgegevens. De specialisten vanuit de klantenteams hebben enkel toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om voor u een gedegen marketing advies uit te brengen. Deze toegang is versleuteld en enkel toegankelijk voor de specialisten die voor u werkzaam zijn.

Deze handelingen die onze medewerkers op dagelijkse basis uitvoeren, worden gelogd en zijn naderhand te traceren.

Terugsturen

Het kan zijn dat bepaalde gegevens moeten worden aangepast of verrijkt. Dit houdt in dat de gegevens dan ‘verwerkt zijn’ door u, de klant. Wij spreken met u af welke methode hier voor te gebruiken. Tevens leggen wij vast welke specialisten de bevoegdheid hebben om deze nieuwe verwerkte gegevens te mogen ontvangen.

Verwijderen van gegevens

De meeste gegevens worden na verwerking nog 30 dagen door ons bewaard – tenzij we daarover in de verwerkingsovereenkomst andere afspraken maken. Na deze periode worden de gegevens definitief verwijderd. Tijdens deze bewaartermijn is het enkel nog mogelijk om vragen te antwoorden omtrent de verwerking.

Datalekken en andere beveiligingsincidenten

Mocht een datalek zich voordoen, dan wordt dit door ons binnen 24 uur bij u gemeld conform de afspraken daarover in de verwerkersovereenkomst.

RIFF Geheimhoudingsverklaring

De RIFF medewerkers hebben allemaal een verklaring ondertekend waarin staat dat zij begrijpen wat de AVG inhoudt en aangeven persoonsgegevens van klanten geheim te houden en zorgvuldig te behandelen. Onze RIFF medewerkers zijn zich hier volledig van bewust en worden op regelmatige basis getraind om hier alert op te zijn.

RIFF Veiligheidsmaatregelen

Uiteraard hebben wij ook onze maatregelen getroffen om kwaadwillenden tegen te houden. Dit houdt in dat onze kantoren optimaal beveiligd zijn, medewerkers verplicht zijn hun laptop in lockers op te bergen of ‘s avonds mee naar huis nemen en wij werken waar mogelijk met persoonsgebonden gebruikersnamen en wachtwoorden.

Wanneer vallen gegevens onder de AVG?

De AVG spreekt bij Persoonsgegevens over elk gegeven van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. En het gaat altijd om een natuurlijke persoon. Naast persoonsgegevens worden ook bijzondere persoonsgegevens benoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Voorbeelden van persoonsgegevens:

• Naam, adres, woonplaats • Pasfoto met naam • Bedrijfsinformatie • Logo’s, drukwerk of andere grafische ontwerpen • Database met nummers of generieke gegevens • Kortings- of giftcardcodes

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens:

• Godsdienst of levensovertuiging • Ras • Politieke voorkeur • Gezondheid • Seksuele geaardheid • Lidmaatschap van een vakbond • Strafrechtelijk verleden • NAW-gegevens of pasfoto in combinatie met een van de hierboven genoemde gegevens

De meest vertrouwelijke gegevens zijn het BSN-nummer en bankgegevens, zoals rekeningnummers, in combinatie met de eerder genoemde gegevens.

Addendum: Begrippenlijst

Enkele begrippen hebben de revue gepasseerd in bovenstaande communicatie. Hieronder vindt u een uitleg van deze begrippen:

Betrokkenen: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Datalek: Een inbreuk op de beveiliging zoals bedoeld in de AVG die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens.

Derden: Anderen dan Opdrachtgever en Opdrachtnemer en onze Medewerkers.

Meldplicht Datalekken: De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoons gegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n), op basis van de AVG.

Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij of voor de Verwerker, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.

Verwerking: Verwerken in de zin van de AVG. Verwerken omvat elke handeling (of een serie handelingen) met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke: Diegene die het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. De Verantwoordelijke is degene die zeggenschap heeft over hetgeen dat wordt verwerkt. Kenmerkend voor de Verantwoordelijke is dat hij instructies kan geven ten behoeve van de gegevensverwerking en dus feitelijke invloed hierop heeft. Meestal de eigenaar van de gegevens.